Tikkun Magazine 
tags: Spiritual Politics  
https://www.tikkun.org/nextgen/who-owns-the-life-of-the-spirit