Tikkun Magazine 
tags: Eco-Spirituality, Science, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/the-responsibility-of-theology-to-science