Tikkun Magazine 
tags:   
https://www.tikkun.org/nextgen/the-emerging-alliance-of-religion-and-ecology