Tikkun Magazine 
tags: Judaism, Rethinking Religion, Sephardim  
https://www.tikkun.org/nextgen/ten-ways-to-recognize-a-sephardic-jew-ess