Tikkun Magazine 
tags: Religiophobia, Rethinking Religion, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/starting-on-my-spiritual-path