Tikkun Magazine 
tags: Eco-Spirituality, Environment, Environmental Activism  
https://www.tikkun.org/nextgen/spirituality-in-a-time-of-crisis