Tikkun Magazine 
tags: Abiding Perspectives, Economy/Poverty/Wealth, Global Capitalism, Spiritual Progressive Analysis, US Politics  
https://www.tikkun.org/nextgen/spiritual-awakening-a-new-economy-and-the-end-of-empire