Tikkun Magazine 
tags: Eco-Spirituality, Environment, Toxic Environments  
https://www.tikkun.org/nextgen/reaffirming-beauty-a-step-toward-sustainability