Tikkun Magazine 
tags: Activism, Judaism, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/opening-our-inner-selves-to-tikkun-olam