Tikkun Magazine 
tags: Interfaith, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/neti-neti-a-manifesto-to-end-religious-violence