Tikkun Magazine 
tags: Climate Change, Eco-Spirituality, Science, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/nature-has-a-mind-of-its-own