Tikkun Magazine 
tags: Fundamentalism, Interfaith, Religiophobia, Rethinking Religion  
https://www.tikkun.org/nextgen/is-religion-the-problem