Tikkun Magazine 
tags: US Politics  
https://www.tikkun.org/nextgen/heres-to-the-skinny-kid-with-the-funny-name