Tikkun Magazine 
tags: Environment, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/environmentalism-as-spirituality