Tikkun Magazine 
tags: Gender & Sexuality, LGBT, Queer Spirituality & Politics, Rethinking Religion  
https://www.tikkun.org/nextgen/a-progressive-religious-agenda-toward-gay-rights-a-response-to-ten-reasons-why-gay-rights-is-a-religious-issue-by-jay-michaelson