Tikkun Magazine 
tags: Activism, Christianity, Spirituality  
https://www.tikkun.org/nextgen/a-memo-on-the-arc-of-the-universe