Tikkun Magazine 
tags: Eco-Spirituality, Environment, Evolution, Judaism, Rethinking Religion  
https://www.tikkun.org/nextgen/a-kabbalah-for-the-environmental-age