Tikkun Magazine 
tags: Abiding Spiritual Perspectives, Christianity, Interfaith, Spirituality, Spiritual Politics  
https://www.tikkun.org/nextgen/a-european-revival-of-liberation-theology