Tikkun Magazine 
tags: Eco-Spirituality, Environment  
http://www.tikkun.org/nextgen/introduction-to-special-section-2