Tikkun Magazine 
tags: Environment, Spirituality  
http://www.tikkun.org/nextgen/environmentalism-as-spirituality